Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

Finncont Ympäristötuotteet Oy
Valimonkatu 2
15100 Lahti

Puh. 03 872 020
Fax 03 8720 220

 

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelusta, puh. 03 872 020, vastataan viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.

 

3. Rekisterin nimi

Finncont Ympäristötuotteet Oy osoiterekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään olemassa olevia asetuksia ja lakeja noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, verkkosivuston toiminnan varmistamiseksi, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen, palveluista ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä laskuttamiseen tai lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Rekisterin tietoja käytetään viestintään sekä digitaaliseen suoramarkkinointiin, perustuen esimerkiksi vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään sekä yrityksen toimialaan.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidystä:

  • Yhteystiedot (nimi, yrityksen nimi, Y-tunnus; Yhteystiedot yhteydenottoa, laskutusta tai tavarantoimitusta varten)
  • Tunnistustiedot verkkopalvelussa (salasana/käyttäjätunnus, IP-osoite)
  • Asiakassuhteeseen liittyviä tietoa, esim. tilaushistoria, laskutustiedot

Laskutusasiakkailta henkilötunnus tai toiminimen elinkeinotoimintaan myönnetty Y-tunnus.

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä rekisteröidyltä (asiakkaalta) kerättävät tiedot, julkiset verkkopalvelut ja yritysrekisterit sekä www-sivuston lomakkeilta kerättävät tiedot. Muita lähteitä ovat esimerkiksi messut ja vastaavat tapahtumat.

Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

Myös markkinointitoiminnassa saatetaan käyttää ulkopuolisia, kaupallisia rekistereitä, mutta tästä mainitaan aina erikseen esim. sähköisen uutiskirjeen yhteydessä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta Finncont Ympäristötuotteet Oy:n tai Finncont Ympäristötuotteet Oy:lle toimivien ja palvelua ylläpitävien ja kehittävien tai palvelukokonaisuuden tuotantoon tai palvelujen analysointityöhön osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä. Mikäli tietojen luovuttaminen Finncont -konsernin ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, rekisteröidyltä pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Finncont Ympäristötuotteet Oy voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

  • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso.
  • Finncont Ympäristötuotteet Oy on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä Finncont Ympäristötuotteet Oy:n.
  • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

 

9. Rekisterin suojaus

Finncont Ympäristötuotteet Oy:n rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

10. Sosiaalisen median liitännäiset ja muut ulkoiset palvelut

Finncont Ympäristötuotteet Oy:n Internet-sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä) tai sivuston käyttöön liittyvää analytiikkapalveluja (esim. Google Analytics). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen tai analytiikkapalvelut voivat lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessa käyttäjä saattaa sallia kolmansien osapuolten Internet-sivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli käyttäjä on kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Tällaisilla sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Finncont Ympäristötuotteet Oy:lla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten Internet-sivuihin, eikä Finncont Ympäristötuotteet Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus saada listaus kaikista Finncont Ympäristötuotteet Oy:n rekisteriin tallennetuista tiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Finncont Ympäristötuotteet Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjälle, kt. kohta 1.

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli rekisteröity väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tai muuta vastaavaa.